Blog > Komentarze do wpisu

-> Otwarte spotkanie Tarnowskiego Towarzystwa NaukowegoW ostatni piątek 15 kwietnia o godzinie 15.00 w Sali Lustrzanej przy ulicy Wałowej odbyło się kolejne otwarte spotkanie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. W trakcie spotkania światowej sławy kosmolog i filozof, laureat niezwykle prestiżowej nagrody Templetona Ks. prof. dr hab. Michał Heller wygłosi wykład „Nauka a religia w działalności Jana Pawła II”. Jak mówi Prof. Kazimierz Wiatr, Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego - Kolejne już spotkanie jest jedną z form działalności TTN, którego głównym celem jest promocja społeczeństwa wiedzy na Ziemi Tarnowskiej oraz współtworzenie środowiska akademickiego i wspieranie powstania Akademii Tarnowskiej. Przypomnijmy, że wykład inauguracyjny "Nie zapomnieć mowy ojców" podczas pierwszego otwartego spotkania TTN wygłosił Prof. Franciszek Ziejka, polski uczony, historyk literatury polskiej, w latach 1999-2005 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drugi wykład w ramach TTN zatytułowany "Prawo a wartości" wygłosił wybitny znawca prawa kanonicznego, doktor teologii, profesor zwyczajny nauk prawnych, wieloletni dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego ATK oraz prorektor, a w latach 1981-1987 rektor ATK w Warszawie (obecny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) Ks. Prof. Remigiusz Sobański. Podczas kolejnego, otwartego spotkania TTN, mieliśmy okazję wysłuchać wykładu "Wychowanie do wartości", wygłoszonego przez Ks. Kard. Zenona Grocholewskiego, Prefekta Watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego. W roku 2009 Tarnowskie Towarzystwo Naukowe zorganizowało spotkanie z udziałem Prof. Jerzego Wiktora Niewodniczańskiego, wybitnego znawcy tematyki elektrowni jądrowych, byłego Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, który wygłosił wykład "Elektrownie jądrowe - szansa czy zagrożenie" oraz spotkanie poświęcone energii wiatrowej. Wykład zatytułowany "Energetyka wiatrowa - wyzwanie XXI wieku" wygłosił dr Bartosz Soliński. Odbył się także wykład "Era wodoru - energia przyszłości", który wygłosił Prof. Jacek Kijeński - wybitny specjalista w zakresie kierunków strategii rozwoju przemysłu chemicznego, technologii chemicznej, przemysłowej syntezy organicznej, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. W roku ubiegłym mieliśmy okazję wysłuchać wykładu dr Małgorzaty Janickiej - Słysz "Chopin na nowo odkrywany" oraz wykładu "Kultura polska w kulturze europejskiej" wygłoszonego przez prof. Aleksandra Wilkonia. Tarnowskie Towarzystwo Naukowe prowadzi również działalność wydawniczą. Przygotowuje także konkurs na prace doktorskie i dyplomowe o charakterze naukowym. Tym razem gościem TTN był ks. prof. dr hab. Michał Heller.Profesor nauk filozoficznych, teolog, fizyk, kosmolog. Po wybuchu II wojny światowej został wysiedlony na Syberię, a w 1944 r. przesiedlony do Urbachu. Po powrocie do Polski (1946) podjął naukę i w roku 1953 zdał maturę w IV LO w Tarnowie. Absolwent tarnowskiego seminarium duchownego i jego późniejszy wykładowca. Pierwszy dziekan Wydziału Teologicznego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1959 r. z rąk bp. Karola Pękali, a następnie został wikariuszem w Ropczycach. Dalsze studia podjął na Wydziale Filozofii KUL, gdzie w roku 1966 obronił doktorat z kosmologii relatywistycznej, zaś habilitację uzyskał w 1969 r. Jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, pracownikiem Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego i członkiem Papieskiej Akademii Nauk. Jest fundatorem i dyrektorem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Uniwersytet Jagielloński) oraz dyrektorem Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Jest autorem działu "Kosmologia" w "Encyklopedii fizyki" PWN oraz autorem lub współautorem licznych publikacji w czasopismach naukowych i popularnych.

W radiu RDN wygłosił cykl niezwykle ciekawych rozważań o wszechświecie. W roku 2008 jako pierwszy Polak został laureatem niezwykle prestiżowej Nagrody Templetona, przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią. W roku 2008 otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Tarnowa. Jest doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Laureat między innymi Nagrody Naukowej im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa, przyznanej przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie, Nagrody imienia ks. Idziego Radziszewskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nagrody imienia Hugona Steinhausa (Polska Fundacja Nauki), Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek oraz osiągnięcia naukowe oraz Nagrody im. ks. Józefa Tischnera.

Rozmowa z senatorem prof. dr hab. Kazimierzem Wiatrem, prezesem TTN przeprowadzona przez Michała Gniadka z Dziennika Polskiego.Senator RP, Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH oraz Dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET. Jest Przewodniczącym ogólnopolskiej Rady Konsorcjum PIONIER - Polski Internet Optyczny oraz członkiem Rady i Zespołu Sterującego Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych MKTI. Jest Przewodniczącym Programu PL-Grid, w ramach którego zbudowano największy w Polsce komputer. Studia ukończył na AGH (1980) i tam też uzyskał stopień doktora nauk technicznych (1987). Habilitował się na Politechnice Łódzkiej (1999), a w roku 2002 uzyskał tytuł profesora. Jest wybitnym specjalistą w zakresie komputerowego sterowania procesami, systemów wieloprocesorowych, układów programowalnych i rekonfigurowalnych systemów obliczeniowych. W tym ostatnim obszarze opublikował cenione książki, w tym najnowsza "Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych" została wydana przez WNT. Jest autorem ponad 200 artykułów i referatów naukowych, 5 patentów i 35 wdrożeń w przemyśle. Potwierdzeniem uznania dorobku Profesora Wiatra jest zapraszanie Go jako recenzenta w prestiżowych czasopismach międzynarodowych (IEEE Expert Magazine: Intelligent Systems, Parma, Italy, IEE Computer and Digital Techniques, Bristol, UK, IEE Electronic Letters, Stevenage, UK, International Journal Eng. App. of Artificial Intelligence, Parma, Italy, IEEE Transactions on Neural Networks, Louisville, USA, Eurasip Journal on Applied Signal Processing, New York, USA).

Z Tarnowem związany od 1980 r., tu prowadził prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące sterowników mikroprocesorowych w Fabryce Silników Elektrycznych TAMEL. Autor projektu powstania Akademii Tarnowskiej, współtwórca Konwentu na rzecz utworzenia Akademii Tarnowskiej oraz wielu działań służących temu przedsięwzięciu. Skutecznie zabiegał o doprowadzenie do Tarnowa akademickiej sieci internetowej PIONIER o przepustowości 2x10 Gb/s, której węzeł od 2009 roku znajduje się w tarnowskiej PWSZ. Zakładał Tarnowskie Towarzystwo Naukowe (2007), którego jest prezesem.

- Za nami kolejny wykład w ramach spotkań Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. Jakie zagadnienia były w nim poruszone?
Prof. Kazimierz Wiatr: Za kilkanaście dni będziemy przeżywali niezwykły dzień w historii naszego kraju i całego świata. Nasz umiłowany rodak Ojciec Święty Jan Paweł II zostanie ogłoszony błogosławionym. Piątkowe spotkanie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego poświęcone było osobie i działalności Jana Pawła II. Posługiwanie Karola Wojtyły na Stolicy Piotrowej to czas "wielkiego pontyfikatu" pełnego troski o tak bardzo zagrożone dziś wartości, jak godność osoby ludzkiej, pokój, rodzina, życie ludzkie, sprawiedliwość w życiu społecznym oraz poszanowanie prawa do wolności i szacunek dla nauki.

- A temat wykładu to "Nauka a religia" w działalności Jana Pawła II ?
Prof. Kazimierz Wiatr: Jan Paweł II był człowiekiem nauki i głębokiej wiary. Bardzo chętnie spotykał się z ludźmi nauki. Jest rzeczą bardzo wymowną, że te spotkania ze światem nauki stały się integralną częścią papieskich podróży po wszystkich kontynentach. Były to bowiem momenty szczególnego świadectwa. Jak przyznawał sam Ojciec Święty, mówiły one o głębokiej i wielorakiej więzi, jaka istnieje pomiędzy powołaniem ludzi nauki a posługą Kościoła, która w swej istocie jest diakonią Prawdy.

- Czy między nauką a religią nie występuje istotny spór?
Prof. Kazimierz Wiatr: Czasami można zaobserwować spór jaki toczy się pomiędzy rozumem a wiarą, między nauką a religią. Jan Paweł II w 1999 roku podczas spotkania w Toruniu, w mieście zwanym miastem Kopernika, na Uniwersytecie jego imienia zwracał uwagę, że odkrycie, jakiego dokonał Kopernik, i jego znaczenie w kontekście historii nauki, przypominają nam, że ten spór jest żywy. Chociaż, jak zwrócił wówczas uwagę Ojciec Święty, dla samego Kopernika jego odkrycie stało się źródłem jeszcze większego podziwu dla Stwórcy świata i potęgi rozumu ludzkiego, to dla wielu było powodem poróżnienia rozumu z wiarą.

- Rozważaniom na temat relacji między wiarą a rozumem Jan Paweł II poświęcił jedną ze swoich encyklik - Fides et ratio.
Prof. Kazimierz Wiatr: Zdaniem Ojca Świętego rozłam pomiędzy wiarą a rozumem wyrządził niepowetowane szkody nie tylko religii, ale i kulturze. W ogniu ostrych polemik zapominano często, iż wiara jak pisał Jan Paweł II w encyklice nie lęka się rozumu, ale szuka jego pomocy i pokłada w nim ufność. Jak łaska opiera się na naturze i pozwala jej osiągnąć pełnię, tak wiara opiera się na rozumie i go doskonali. Według Jana Pawła II wiara i rozum to dwa skrzydła na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

Potrzebna jest ciągła praca na rzecz pojednania czy też harmonii wiary i rozumu, bowiem oba te skrzydła nieustannie się rozwijają. Trzeba zatem dbać, aby dynamizm rozwoju rozumienia świata - nauki i wiary, pozwalał odczytywać znaki czasu, pozwalał nadążać za rozwojem współczesnej myśli i całej cywilizacji.

- Należy zauważyć, że również osoba prelegenta jest wyjątkowa.
Prof. Kazimierz Wiatr: Bardzo się cieszę, że zaproszenie do wygłoszenia wykładu przyjął wybitny naukowiec, światowej sławy kosmolog i filozof Ks. prof. Michał Heller. Jest to dla nas wielki honor, że Ksiądz Profesor znalazł czas i przybliżył nam relacje pomiędzy nauką i religią w działalności Ojca Świętego Jana Pawła II. Wykładowca jest jedynym Polakiem, który został laureatem prestiżowej nagrody Templetona, przyznawanej właśnie za pokonywanie barier między nauką a religią.

- Celem Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego jest m.in. organizowanie spotkań połączonych z otwartymi wykładami. Jaka tematyka będzie dominowała w roku 2011?
Prof. Kazimierz Wiatr: Jak można zaobserwować każdego roku poruszamy inną grupę tematyczną. Rok 2008 poświęcony był szeroko pojętej tematyce wartości. W 2009 roku dominowały tematy różnych sposobów pozyskiwania energii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i aktualnych kierunków badań w tym zakresie. Mnie osobiście zależy na tym, aby we wszystkich tematach otwartych spotkań przejawiał się aspekt zastosowania omawianych badań i technologii na Ziemi Tarnowskiej, w tarnowskich uczelniach lub w funkcjonujących tu firmach. Dlatego chcieliśmy aby rok 2010 był rokiem filologii polskiej. To podkreślenie naszej radości z faktu, że tarnowska PWSZ uzyskała prawo do prowadzenia studiów na drugim poziomie i nadawania stopnia magistra właśnie z filologii polskiej. Organizowane w Tarnowie konferencje naukowe o współczesnych problemach naszego języka mają uznaną renomę, a poruszane tematy polszczyzny w mediach, ewolucji języka, polszczyzny na gminnych tablicach ogłoszeń czy też roli strategii językowych w negocjacjach wzbudzają niezwykłe zainteresowanie.

Rok 2011 jest rokiem zupełnie wyjątkowym. Pamiętamy niedawne przejście umiłowanego Jana Pawła II do domu Ojca. W tym roku zostaje On podniesiony do chwały ołtarzy. Warto dostrzec w Jego osobie i nauczaniu wiele splatających się wątków i wskazówek. Jego niezwykły życiorys i pontyfikat to narastające nauczanie słowem i przykładem. Bliskość czasowa i osobista znajomość Świętego powodują dodatkową niezwykłą wartość. Już wspominałem, że w tej postawie i nauczaniu jest bardzo wiele wskazań i odniesień do nauki i naukowców. Dlatego w roku 2011 Tarnowskie Towarzystwo Naukowe podejmie tematykę nauki w osobie i nauczaniu Jana Pawła II. Pamiętamy Jego obecność w Tarnowie i tarnowskie Okno Papieskie. Pamiętamy spotkanie z młodzieżą i z rolnikami i wiele ważnych słów. Nauka i wiara to wciąż niewyczerpane źródło inspiracji i budowania, a charyzmat Jana Pawła II Wielkiego są tu niezwykle ważnym wsparciem.


oprac. Ryszard Zaprzałka
wtorek, 19 kwietnia 2011, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • - > Świetlicki w parku

    W drugiej edycji projektu „Doba dla kultury”, która odbywała się w Tarnowie 31 maja i 1 czerwca, poczesne miejsce przypadło dubeltowemu spotkaniu z

  • -> Jak Piłsudski obalił rząd Witosa

    Chłop z Wierzchosławic przewidział, że marszałek przejmie władzę na drodze przewrotu? Był piękny maj 1926 roku. W stolicy jednak mało kto z beztroską patrzył na

  • -> Paleta Marty Odbierzychleb

    Malarstwo „pani od polskiego” to przede wszystkim kwiaty, pejzaże i ostatnio portrety. Aktualnie oglądać je można w nauczycielskiej Galerii „PZnajdziesz nas w Google+
WSPARCIE DLA MATYSKA


Pegazem po Tarnowie 512

Tarnowski Teatr kończy sezon bez personalnych rewolucji. W nowy wejdzie z odrobinę mniejszym zespołem - aktorzy Jolanta Januszówna i Jerzy Ogrodnicki przechodzą na emeryturę. E. Pietrowiak, dyrektor artystyczna tarnowskiej sceny, bacznie przygląda się absolwentom szkół teatralnych, ale na razie nie zamierza powiększać etatowego zespołu. Gotowa jest też lista osób, które mają tworzyć reaktywowaną po latach Radę Artystyczną Teatru Solskiego. W jej składzie znajdą się m.in. aktorzy tarnowskiej sceny oraz… M. Smolis, związany z warszawskim Teatrem Syrena. Za nami również Debata Finałowa pomiędzy II LO i XVI LO, której przewodnią tezą był: „Tarnów to miasto sprzyjające młodym ludziom”. Całość tego oryginalnego projektu edukacyjnego (współfinansowany przez Szwajcarię), realizowanego w Tarnowie, to głównie zasługa stosunkowo młodego tarnowskiego Stowarzyszenia KANON, któremu przewodzą Iwona i Dariusz Snopkowscy. Zgodnie ze zasadą przyjętą w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, na godzinę przed pojedynkiem odbyło się losowanie stron. XVI LO przypadło bronienie tezy, II LO natomiast jej oskarżanie. A w Loży mędrców zasiedli m.in. prezydent Tarnowa R. Ścigała, redaktor naczelny Temi T. Bałchanowski i szef Działu promocji Radia RDN Małopolska M. Biedroń. Stosunkiem głosów 2:5 (małe punkty: 728:807) Loża opowiedziała się po stronie opozycji w tej debacie czyli II LO. Tym samym tytuł Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej przypadł II Liceum Ogólnokształcącemu, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej zdobyło drugie miejsce. Należy przypomnieć, iż trzecie miejsce w rozgrywkach zajął Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie. Już teraz Organizatorzy zapraszają na UROCZYSTĄ GALĘ w tarnowskim teatrze planowaną na 18-go czerwca, na której nastąpi wręczenie Pucharu Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, medali oraz pamiątkowych prezentów dla wszystkich uczestników projektu. Już po raz drugi w Tarnowie, w ramach obchodów Światowego Dnia Rozwoju Kultury, odbyła się „Doba Dla Kultury”. W trakcie „Doby” w dniach 31 maja (piątek) – 1 czerwca (sobota) można było, m.in.: zwiedzić kabiny projekcyjne Kina Marzenie, zobaczyć scenę „z drugiej strony” w tarnowskim Teatrze, spotkać się z M. Świetlickim i wziąć udział w koncercie „Świetlików” w Pałacyku Strzeleckim. Ponadto, spotkać się z postaciami z bajek na pikniku dla najmłodszych w Parku Strzeleckim, wziąć udział w warsztatach radiowych i telewizyjnych, uczestniczyć w próbie warsztatów wokalnych w TCK, zwiedzić introligatornię i dział starodruków MBP, zobaczyć wystawy w BWA, Muzeum Etnograficznym, siedzibie ZPAP, Galerii Aniołowo, Izbie Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK, zwiedzić Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. We wszystkich instytucjach biorących udział w „Dobie dla Kultury” można było zbierać okolicznościowe „stemple uczestnika”. Dla najaktywniejszych przewidziano nagrody. Miniony tydzień zakończył pierwszo czerwcowy, niestety deszczowy, blok imprez związanych z Dniem Dziecka, którego artystyczną dominantą był rozpoczynający się właśnie tego dnia w tarnowskim teatrze V Festiwal Spektakli Dziecięcych Mała Talia. Blisko 5000 dzieci z regionu tarnowskiego będzie miało okazję zobaczyć 5 tytułów zaprezentowanych przez aktorów z Rzeszowa, Częstochowy, Rabki i Tarnowa. Kończąc odnotujmy jeszcze symboliczną wizytę w Tarnowie najstarszego ocalałego z getta tarnowskiego Żyda 87 – letniego Leo Kleina…Z cyklu o tym i owym 162 czyli urodziny województwa...

Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stało się tak w wyniku reformy administracyjnej z 1stycznia1999 roku. W tym momencie na jego terenie mieszkało ponad 700 tys. ludzi. Dokładnie 1 czerwca 1975 Tarnów stał się stolicą nowo utworzonego województwa tarnowskiego. Graniczyło ono z województwami: krakowskim, kieleckim, tarnobrzeskim, rzeszowskim, krośnieńskim i nowosądeckim. 86 lat temu, dokładnie 4 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego. Józef Jakubowski, drugi zastępca burmistrza Juliana Kryplewskiego, 7 stycznia 1927 roku złożył Radzie Miejskiej propozycję powołania „Muzeum Miasta Tarnowa”. Sześć dni później szanowne grono rajców jednogłośnie projekt przyjęło. Wspomniana uchwała rady z 13stycznia 1927 roku przewidywała przekazanie na cele muzeum dwóch pokoi na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Krakowskiej 12, będącej własnością tzw. funduszu teatralnego (dziś mało kto pamięta, że to przy Krakowskiej w Tarnowie stanąć miał teatr). Pomieszczenia muzealne wyremontowano, po czym Józef Jakubowski przeniósł doń archiwum miejskie wraz z przejętymi depozytami. Żywe zainteresowanie tarnowskiej prasy towarzyszyło czteromiesięcznym przygotowaniom do uroczystego otwarcia ekspozycji, które nastąpiło wobec zgromadzonych przedstawicieli władz miasta 4 czerwca1927roku. Tarnowianie zaś mogli zwiedzać wystawę od dnia następnego. Inwentarz „Muzeum Miasta Tarnowa” pozwala określić charakterystykę zbiorów. Największy był zespół dokumentów dotyczących historii miasta, ważną część zasobów stanowiły przedmioty związane z dziejami miasta. (pik – za muzeum.tarnow.pl itarnow.pl)

NOWA ODSŁONA!

tarnowski kurier kulturalny:- - - - -