Blog > Komentarze do wpisu

-> XVII Światowe Forum Mediów Polonijnych

To największe w Polsce przedsięwzięcie tego typu, adresowane do dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych pracujących na rzecz polonii na całym świecie. Stanowi również doskonałą okazję do integracji dziennikarzy polskich działających poza granicami kraju, z ich kolegami po fachu uprawiającymi ten zawód w Polsce. W tym roku do Tarnowa zjechało 150 dziennikarzy polonijnych z 25 krajów świata. Forum to także znakomita okazja do szerokiej prezentacji polskiej racji stanu, polityki zagranicznej polskiego rządu, szczególnie w sferze kultury i gospodarki. ŚFMP to trwająca od siedemnastu lat wielka debata na temat roli mediów polonijnych w utrzymaniu więzi naszej Polonii z krajem i promocji Polski w świecie. Pierwsze takie spotkanie odbyło się we wrześniu 1993 r. i nosiło nazwę Światowe Forum Prasy Polonijnej, odbywało się wyłącznie w Tarnowie. Jego organizatorem, podobnie jak i drugiego Forum, był nieistniejący już Wojewódzki Ośrodek Kultury w Tarnowie, którego dyrektorem był Stanisław Lis, główny pomysłodawca i organizator ŚFMP. Od 1995 r. poszerzono ofertę Forum adresowaną dotąd wyłącznie do dziennikarzy prasowych, o ich kolegów z radia i telewizji. Zmieniono również nazwę na obecną a od 1996 organizatora – prze kolejne trzy lata była nim Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. . Od 1999 r. organizacją Forum zajmuje się, specjalnie w tym celu powołane Stowarzyszenie – Małopolskie Forum Współpracy z Polonią, które w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Wszystkie spotkania rozpoczynają się w Tarnowie, gdzie Forum narodziło się i skąd promieniuje. Po 2 – 3 dniach pełnych serdecznych spotkań, różnych warsztatów, konferencji i prezentacji, Forum przenosi się z Tarnowa do regionów, które w danym roku chce w sposób szczególny prezentować i promować. Dotąd polonijni dziennikarze odwiedzili już 9 regionów Polski: Małopolskę i Kraków /1999/, Podkarpacie i Rzeszów /2000/, łódzkie - Łódź /2001/, świętokrzyskie i Kielce /2002/, lubelskie i Lublin (2003), Pomorze i Trójmiasto (2004), Śląsk i Katowice (2005), Warmię i Mazury oraz Olsztyn (2006), Mazowsze i Warszawę (2007), Małopolskę (2008), zaś w tym roku ponownie Forum zawita na Śląsk. Tegoroczne, siedemnaste już spotkanie dziennikarzy polonijnych odbywa się w dniach 7 – 14 września 2009 r. Stałym tematem stałym Forum – kontynuowanym od 1993 r. jest „Rola mediów polonijnych w tworzeniu kontaktów środowiskowych i utrzymywaniu więzi z krajem. Promocja Polski w świecie”. Tematem wiodącym w tym roku jest: „20-lecie odrodzonego Senatu RP: Bilans dokonań na rzecz budowy więzi Polaków żyjących poza krajem z Macierzą”.
Zaś tematem regionalnym w 2009 r. będzie: „Gospodarka, kultura, turystyka Małopolski i Śląska: uwarunkowania, wyzwania, szanse rozwoju w XXI wieku”. W drugim dniu pobytu w Tarnowie we wtorek 8 września odbyła się uroczysta inauguracja XVII Światowego Forum Mediów Polonijnych Tarnów-Śląsk 2009 z udziałem przedstawicieli Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, władz województwa małopolskiego i miasta Tarnowa.
W Tarnowie wręczone zostały nagrody w XVII Międzynarodowym Konkursie literackim im. H. Cyganika „Powroty do źródeł” oraz w konkursie na reportaż z XVI Forum. Podobnie jak w latach ubiegłych Forum rozpoczęło się w Tarnowie, a następnie korzystając z gościnności gospodarzy województwa śląskiego dziennikarze poznawać będą walory tej ziemi, z jej bogatą historią, kulturą. Uczestnicy Forum będą mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wystąpień przygotowanych przez znane postacie nauki, literatury, dziennikarstwa, wezmą udział w interesujących warsztatach językowych, dziennikarskich, spotkaniach z redakcjami mediów województwa śląskiego. XVII FMP zakończy się w spotkaniem z Marszałkiem senatu RP i członkami Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.


Historia 16.lat spotkań mediów polonijnych z całego świata dowodzi, że Forum jest imprezą szczególną, spotkaniem ludzi, którzy kreując wizerunek Forum wykonują jednocześnie wielką pracę dla Polski i jej związków z Polonią. Forum to profesjonalna promocja gospodarcza, kulturalna i turystyczna Polski poprzez samorządy terytorialne, firmy, instytucje kultury, zabytki kultury materialnej, produkty turystyczne. Światowe Forum Mediów Polonijnych jest również ważnym miejscem debaty, wyrażania opinii w sprawach ważnych dla Polaków mieszkających poza granicami kraju, kierowanych do parlamentu i rządu RP, wytyczania roli, jaką mogą odgrywać Polacy żyjący i działający za granicą, w zakresie promocji Polski i tworzenia jej pozytywnego wizerunku. Skuteczność takiej promocji może mieć szeroki zakres, zważywszy choćby na ilość redakcji prasy, radia i telewizji uczestniczących co roku w Światowym Forum Mediów Polonijnych. Każdego roku w Forum uczestniczy ok. 150 dziennikarzy polonijnych z ponad 30 krajów świata: m.in. Australii. Austrii, Argentyny, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Izraela, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Libanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, RPA, Słowacji, Serbii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch oraz reprezentacja mediów krajowych.

Jak skrupulatnie policzyli organizatorzy Forum owocem obecności dziennikarzy polonijnych na Światowym Forum Mediów Polonijnych jest corocznie średnio 3000 faktów medialnych w postaci artykułów w prasie polonijnej oraz zamieszczanych na portalach, a także audycji radiowych i programów telewizyjnych w mediach elektronicznych. Taka ilość faktów medialnych świadczy o tym, że Forum ma olbrzymią moc oddziaływania promocyjnego.
A oto oficjalne cele XVII Światowego Forum Mediów Polonijnych „Tarnów – Śląsk 2009”:
 - upowszechnianie tradycji więzi Polonii z krajem,
 - upowszechnianie, poprzez media polonijne i polskie za granicą, wiedzy o Polsce – jej historii, kulturze, gospodarce, potencjale rozwojowym, ze szczególnym uwzględnieniem regionów Małopolski i Śląska,
 - prezentacja i promocja, w środowiskach zamieszkania uczestników Forum, najważniejszych przemian dokonujących się w Polsce,
 - promocja pozytywnego wizerunku Polski jako kraju dynamicznie rozwijającego się, o bogatych zasobach cywilizacyjnych, tysiącletnich związkach z Europą – w pełni przygotowanego do funkcjonowania we Wspólnocie Europejskiej,
 - szeroka wymiana doświadczeń w zakresie wydawania mediów lokalnych na świecie i ich udziału w komunikacji społecznej,
 - doskonalenie warsztatu dziennikarskiego,
 - pokazanie roli i wpływu mediów polonijnych w utrzymywaniu więzi pomiędzy ośrodkami polonijnymi a krajem,
 - stworzenie bazy danych i warunków do wymiany informacji oraz stałej współpracy pomiędzy mediami polonijnymi i krajowymi za pomocą internetu i multimediów,
 - integracja wydawców i dziennikarzy polskich pracujących poza krajem,
 - nawiązanie współpracy pomiędzy wydawcami pism polonijnych i lokalnych w Polsce,
 - prezentacja ofert gospodarczych, kulturalnych i turystycznych Małopolski i Śląska,
 - promocja polskich firm i polskich towarów w krajach, w których występują duże środowiska Polonii,
 - zainteresowanie kapitału zagranicznego inwestowaniem w Polsce, Tarnowie, Małopolsce i na Śląsku,
Zakładane rezultaty XVII FORUM:
• promocja 20-lecia odrodzonego Senatu RP. Bilans dokonań na rzecz budowy więzi Polaków żyjących poza krajem z Macierzą oraz o sytuacji gospodarczej i społecznej Polski 2009 ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski i Śląska;
• promocja polskiej polityki zagranicznej przez media polonijne i krajowe - przemiany demokratyczne w Polsce na przestrzeni 20 lat;
• budowa pozytywnego wizerunku Polski za granicą poprzez media polonijne i polskie;
• realizacja wspólnej strategii promocji Polski w świecie przez media polonijne i krajowe;
• prezentacja i promocja polskich regionów na rynkach europejskich i światowych;
• wzbogacenie wiedzy o procesach i zjawiskach społeczno – gospodarczych zachodzących w najnowszej historii kraju i poszczególnych regionów, wśród mediów polonijnych, a za ich pośrednictwem w międzynarodowych środowiskach krajów zamieszkania uczestników Forum;
• stworzenie możliwości wymiany informacji gospodarczych, kulturalnych i turystycznych pomiędzy krajem, a środowiskami Polonii za pośrednictwem mediów polonijnych;
• prezentacja praktycznego zastosowania języka polskiego poprzez udział w warsztatach dziennikarskich, w których omawiana jest tematyka – języka, stylu, kompetencji językowo-stylistycznych. Gramatyczne i stylistyczne znaki czasu w mediach. Metodyka wykorzystania najnowszych technologii w przekazie informacji;
• wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania mediów polonijnych i ich roli w utrzymywaniu więzi z krajem;
• stała współpracy pomiędzy redakcjami krajowymi i polonijnymi w zakresie promocji polskiej gospodarki, kultury, turystyki za granicą;
• integracja wydawców i dziennikarzy polonijnych poprzez całoroczną działalność Biura Organizacyjnego Forum przy Małopolskim Forum Współpracy z Polonią;

Kontakty z mediami zagranicznymi i krajowymi zapewnia Biuro Prasowe XVII Światowego Forum Mediów Polonijnych „Tarnów – Śląsk 2009” w składzie: Halina Wojtanowska – dyrektor Biura Prasowego Forum, tel. kom. 608219315; Józef Komarewicz, rzecznik prasowy Forum, tel. kom. 798720610; Magdalena Lis, zastępca rzecznika prasowego Forum, redaktor „Komunikatów Biura Prasowego Forum”, tel. kom. 512157688.


Ryszard Zaprzałka


foto by Paweł Topolskiśroda, 09 września 2009, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • - > Świetlicki w parku

    W drugiej edycji projektu „Doba dla kultury”, która odbywała się w Tarnowie 31 maja i 1 czerwca, poczesne miejsce przypadło dubeltowemu spotkaniu z

  • -> Jak Piłsudski obalił rząd Witosa

    Chłop z Wierzchosławic przewidział, że marszałek przejmie władzę na drodze przewrotu? Był piękny maj 1926 roku. W stolicy jednak mało kto z beztroską patrzył na

  • -> Paleta Marty Odbierzychleb

    Malarstwo „pani od polskiego” to przede wszystkim kwiaty, pejzaże i ostatnio portrety. Aktualnie oglądać je można w nauczycielskiej Galerii „PZnajdziesz nas w Google+
WSPARCIE DLA MATYSKA


Pegazem po Tarnowie 512

Tarnowski Teatr kończy sezon bez personalnych rewolucji. W nowy wejdzie z odrobinę mniejszym zespołem - aktorzy Jolanta Januszówna i Jerzy Ogrodnicki przechodzą na emeryturę. E. Pietrowiak, dyrektor artystyczna tarnowskiej sceny, bacznie przygląda się absolwentom szkół teatralnych, ale na razie nie zamierza powiększać etatowego zespołu. Gotowa jest też lista osób, które mają tworzyć reaktywowaną po latach Radę Artystyczną Teatru Solskiego. W jej składzie znajdą się m.in. aktorzy tarnowskiej sceny oraz… M. Smolis, związany z warszawskim Teatrem Syrena. Za nami również Debata Finałowa pomiędzy II LO i XVI LO, której przewodnią tezą był: „Tarnów to miasto sprzyjające młodym ludziom”. Całość tego oryginalnego projektu edukacyjnego (współfinansowany przez Szwajcarię), realizowanego w Tarnowie, to głównie zasługa stosunkowo młodego tarnowskiego Stowarzyszenia KANON, któremu przewodzą Iwona i Dariusz Snopkowscy. Zgodnie ze zasadą przyjętą w Tarnowskiej Lidze Debatanckiej, na godzinę przed pojedynkiem odbyło się losowanie stron. XVI LO przypadło bronienie tezy, II LO natomiast jej oskarżanie. A w Loży mędrców zasiedli m.in. prezydent Tarnowa R. Ścigała, redaktor naczelny Temi T. Bałchanowski i szef Działu promocji Radia RDN Małopolska M. Biedroń. Stosunkiem głosów 2:5 (małe punkty: 728:807) Loża opowiedziała się po stronie opozycji w tej debacie czyli II LO. Tym samym tytuł Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej przypadł II Liceum Ogólnokształcącemu, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej zdobyło drugie miejsce. Należy przypomnieć, iż trzecie miejsce w rozgrywkach zajął Zespół Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Tarnowie. Już teraz Organizatorzy zapraszają na UROCZYSTĄ GALĘ w tarnowskim teatrze planowaną na 18-go czerwca, na której nastąpi wręczenie Pucharu Mistrza Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, medali oraz pamiątkowych prezentów dla wszystkich uczestników projektu. Już po raz drugi w Tarnowie, w ramach obchodów Światowego Dnia Rozwoju Kultury, odbyła się „Doba Dla Kultury”. W trakcie „Doby” w dniach 31 maja (piątek) – 1 czerwca (sobota) można było, m.in.: zwiedzić kabiny projekcyjne Kina Marzenie, zobaczyć scenę „z drugiej strony” w tarnowskim Teatrze, spotkać się z M. Świetlickim i wziąć udział w koncercie „Świetlików” w Pałacyku Strzeleckim. Ponadto, spotkać się z postaciami z bajek na pikniku dla najmłodszych w Parku Strzeleckim, wziąć udział w warsztatach radiowych i telewizyjnych, uczestniczyć w próbie warsztatów wokalnych w TCK, zwiedzić introligatornię i dział starodruków MBP, zobaczyć wystawy w BWA, Muzeum Etnograficznym, siedzibie ZPAP, Galerii Aniołowo, Izbie Pamięci Światowego Związku Żołnierzy AK, zwiedzić Dworek Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. We wszystkich instytucjach biorących udział w „Dobie dla Kultury” można było zbierać okolicznościowe „stemple uczestnika”. Dla najaktywniejszych przewidziano nagrody. Miniony tydzień zakończył pierwszo czerwcowy, niestety deszczowy, blok imprez związanych z Dniem Dziecka, którego artystyczną dominantą był rozpoczynający się właśnie tego dnia w tarnowskim teatrze V Festiwal Spektakli Dziecięcych Mała Talia. Blisko 5000 dzieci z regionu tarnowskiego będzie miało okazję zobaczyć 5 tytułów zaprezentowanych przez aktorów z Rzeszowa, Częstochowy, Rabki i Tarnowa. Kończąc odnotujmy jeszcze symboliczną wizytę w Tarnowie najstarszego ocalałego z getta tarnowskiego Żyda 87 – letniego Leo Kleina…Z cyklu o tym i owym 162 czyli urodziny województwa...

Onegdaj, w sobotę województwo tarnowskie obchodziłoby 38. urodziny. Obchodziłoby, gdyby nie przestało istnieć. Stało się tak w wyniku reformy administracyjnej z 1stycznia1999 roku. W tym momencie na jego terenie mieszkało ponad 700 tys. ludzi. Dokładnie 1 czerwca 1975 Tarnów stał się stolicą nowo utworzonego województwa tarnowskiego. Graniczyło ono z województwami: krakowskim, kieleckim, tarnobrzeskim, rzeszowskim, krośnieńskim i nowosądeckim. 86 lat temu, dokładnie 4 czerwca, odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Miejskiego. Józef Jakubowski, drugi zastępca burmistrza Juliana Kryplewskiego, 7 stycznia 1927 roku złożył Radzie Miejskiej propozycję powołania „Muzeum Miasta Tarnowa”. Sześć dni później szanowne grono rajców jednogłośnie projekt przyjęło. Wspomniana uchwała rady z 13stycznia 1927 roku przewidywała przekazanie na cele muzeum dwóch pokoi na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Krakowskiej 12, będącej własnością tzw. funduszu teatralnego (dziś mało kto pamięta, że to przy Krakowskiej w Tarnowie stanąć miał teatr). Pomieszczenia muzealne wyremontowano, po czym Józef Jakubowski przeniósł doń archiwum miejskie wraz z przejętymi depozytami. Żywe zainteresowanie tarnowskiej prasy towarzyszyło czteromiesięcznym przygotowaniom do uroczystego otwarcia ekspozycji, które nastąpiło wobec zgromadzonych przedstawicieli władz miasta 4 czerwca1927roku. Tarnowianie zaś mogli zwiedzać wystawę od dnia następnego. Inwentarz „Muzeum Miasta Tarnowa” pozwala określić charakterystykę zbiorów. Największy był zespół dokumentów dotyczących historii miasta, ważną część zasobów stanowiły przedmioty związane z dziejami miasta. (pik – za muzeum.tarnow.pl itarnow.pl)

NOWA ODSŁONA!

tarnowski kurier kulturalny:- - - - -